Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.plMarkusport.pl
Markusport.plMarkusport.pl
Licencja

UMOWA LICENCYJNA

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Umowa niniejsza określa w szczególności warunki korzystania, kopiowania i rozpowszechnia programu TRENER Klubu Sportowego - zwanego dalej „Programem". Stronami umowy są autor programu MARKUSPORT Marcin Kuśmierz zwany „Autorem" oraz każdy podmiot, tj. osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, który dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych mających za przedmiot Program, a w szczególności z niego korzysta, kopiuje go lub rozpowszechnia – zwany w dalszej części „Użytkownikiem”.

2. Użytkownik nabywa wobec Programu i Autora wyłącznie takie uprawnienia, jakie wynikają wprost z niniejszej umowy i bezwzględnie wiążących przepisów obowiązującego prawa. W szczególności przy Autorze pozostaje całość praw autorskich do Programu, zaś Użytkownik nie będzie uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3. Stosunki zobowiązaniowe wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą prawu polskiemu.

4. Jeżeli ze względu na przepisy obowiązującego prawa, któremu Użytkownik podlega ze względu na swoją lokalizację terytorialną, niektóre postanowienia niniejszej umowy nie będą ważne lub skuteczne, wówczas w pozostałym swoim zakresie umowa będzie stosowana w maksymalnym stopniu możliwym do osiągnięcia w świetle lokalnego prawa Użytkownika.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

5. Program należy do kategorii programu pełnego i korzystanie z niego wymaga wniesienia stosownej opłaty licencyjnej na rzecz Autora w cenie zakupu programu. Użytkownik może jednak nieodpłatnie przetestować Program - stosownie do danej jego wersji albo przez określony czas, albo w zakresie ograniczeń funkcjonalnych jakie posiada wersja próbna. Jeśli w wyniku przeprowadzonych testów Użytkownik uzna, że zamierza dalej korzystać z Programu, musi wnieść opłatę licencyjną. Jej aktualna wysokość oraz szczegółowe warunki uiszczenia opisane są na stronach internetowych Autora. Ewentualna aktualizacja z poprzedniej wersji Programu nie jest podstawą do anulowania już zrealizowanych technicznych ograniczeń w korzystaniu z Programu w okresie testowym, natomiast uprawnia do przedłużenia tego ostatniego w zakresie koniecznym do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w nowej wersji.

6. Licencja udzielana jest na jeden ściśle określony nr ID. Program może wprowadzać ograniczenia funkcjonalne uniemożliwiające zmianę ID po wprowadzeniu klucza licencyjnego. Jeżeli ten sam użytkownik chce korzystać z programu z użyciem wielu ID, powinien nabyć odpowiednią liczbę licencji – w cenie promocyjnej.

7. Liczba stanowisk, na których Użytkownik może korzystać z Programu, zarówno w okresie testowym jak i po uiszczeniu opłaty licencyjnej, jest ograniczona i Użytkownik może korzystać z jednej licencji na jednym stanowisku.

8. W przypadku reinstalacji systemu na, którym został progam wczesniej zainstalowany należy wnieść opłatę podaną na stronie Autora za aktywowanie programu po raz drugi. System ten ma ograniczyć ilość nielegalnych kopii programu.

9. Odpłatne rozpowszechnianie Programu wymaga wyraźnej zgody Autora.

10. Z dodatkowym zastrzeżeniem punkt 11, Program dostarczony jest Użytkownikowi w formie "jak jest" - w szczególności Użytkownik nie ma wobec Autora żadnych wiążących tego ostatniego roszczeń w zakresie przeznaczenia, wymagań technicznych, kształtu lub funkcjonalności Programu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Autor nie ma możliwości zagwarantowania absolutnej bezbłędności działania Programu, nawet używanego zgodnie z jego przeznaczeniem, choć dołożył możliwych starań, aby tę bezbłędność zapewnić. Autor nie odpowiada wobec Użytkownika za ewentualne skutki nieprawidłowego działania Programu.

11. W zakresie formalnej poprawności dokumentów przygotowywanych przy użyciu Programu, Autor deklaruje, iż dołożył stosownych starań, aby poprawność taka była zachowana, to jednak nie daje również i w tym zakresie żadnych gwarancji i Użytkownik korzysta z programu wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

12. Jeśli bezwzględnie wiążące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownikowi nie wolno poddawać Programu dekompilacji i śledzeniu oraz pozyskiwać lub wykorzystywać fragmentów jego kodu lub zawartych w nim zasobów do innych celów i rozwiązań, a w szczególności stosować w innych programach; nie wolno także dokonywać żadnych zmian w treści plików wskazanych w pkt 7., chyba że ich modyfikacja należy do istoty korzystania z programu.

13. Program może być zainstalowany tylko na jednym stanowisku maksymalnie 2 razy. W przypadku uzasadnionej przyczyny Użytkownik może zwrócić się do Autora o możliwość przeprowadzenia kolejnej instalacji – za dodatkowym wynagrodzeniem. Wtedy Autor przekazuje dodatkowy klucz aktywacyjny.

ROZDZIAŁ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Umowa ma za przedmiot jedynie Program w postaci skompilowanej. Jeśli Autor udostępnia jego kod źródłowy, odbywa się to na podstawie odrębnego porozumienia stron, nawet jeśli odwołuje się ono do niektórych postanowień niniejszej umowy.

14. Umowa odnosi się tylko i wyłącznie do tej konsolidacji Programu, do której została dołączona.

15. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Ulegnie rozwiązaniu jeśli Użytkownik w sposób trwały zaprzestanie czynności czyniących go jej stroną (jak określono w pkt 1). Czas obowiązywania umowy licencyjnej jako takiej należy odróżnić od ewentualnego wyraźnie oznaczonego okresu za jaki uiszczana jest opłata abonamentowa za korzystanie z pełnej funkcjonalności Programu.


Markusport.pl